Auto chłodnia Rogoźno opinie

Odbiór oleju przepracowanego, jak przebiega?

Odbiór oleju przepracowanego, jak przebiega?

lip 15, 2020

Olej przepracowany to taki, który nie nadaje się już do użytku w roli, do jakiej był pierwotnie przeznaczony. Stanowi on odpad zaliczany do grupy niebezpiecznych, czyli zagrażających środowisku. Do powstawania dużych ilości przepracowanego oleju dochodzi w przemyśle motoryzacyjnym, ale nie tylko. Właściciele przedsiębiorstw generujących odpad są zobowiązani do jego pozbywania się zgodnie z przepisami. W jaki sposób przebiega odbiór przepracowanego oleju i kto go dokonuje?

Przepracowany olej pochodzący ze stacji pojazdów, warsztatów samochodowych, fabryk i zakładów przemysłowych jest odpadem niebezpiecznym. W jego składzie mogą znajdować się substancje chemiczne zagrażające bezpieczeństwu ludzi, zwierząt oraz środowisku naturalnemu. Ponadto substancje oleiste ze względu na swoją konsystencje i właściwości fizyczne nie mogą być w dużych ilościach wylewane na przykład do kanalizacji. Nie można pozbywać się przepracowanego oleju w żaden z konwencjonalnych sposobów, czyli po prostu wylewając lub wyrzucając. Takie postępowanie jest zagrożone karami finansowymi. Przepisy prawa regulują obowiązek pozbywania się oleju przepracowanego w określony sposób. Odpady niebezpieczne muszą być przechowywane i transportowane w odpowiednich warunkach, a następnie utylizowane lub unieszkodliwiane.

Właściciele przedsiębiorstw generujących szkodliwe odpady stają zatem przed obowiązkiem pozbycia się ich. Wiąże się to z nawiązaniem współpracy z wyspecjalizowaną firmą, która będzie odpowiadać za odbiór oleju przepracowanego. Jak przebiega procedura?

Odbiór oleju przepracowanego w kilku krokach

Pierwszy krok do pozbycia się odpowiedzialności za odpad niebezpieczny, jakim jest przepracowany olej, to znalezienie odpowiedniej firmy, która zajmie się jego odbiorem i transportem. Po nawiązaniu współpracy odbiorca dostarcza specjalne pojemniki, w których gromadzony będzie zużyty olej. Po ich zapełnieniu firma odpowiada za odbiór przepracowanego oleju i przetransportowanie go w odpowiednich warunkach, zgodnie z przepisami. Z chwilą odebrania odpadu przechodzi on zgodnie z prawem na własność odbiorcy, a zatem odpowiedzialność za jego dalszy los nie spoczywa więcej na barkach firmy przekazującej.

Co dzieje się z przepracowanym olejem po jego odbiorze?

Następnie, po odebraniu od firmy przekazującej, olej przepracowany może zostać poddany procesom utylizacji lub odsprzedany innej firmie wyspecjalizowanej oczyszczaniu i regeneracji odpadu. Utylizacja bywa często mylona ze zniszczeniem odpadu. W rzeczywistości jest to uzdatnianie czyli przystosowanie do dalszego wykorzystania – na przykład do produkcji biopaliw czy tworzyw sztucznych. Dopiero olej przepracowany który nie nadaje się już do regeneracji, jest przeznaczany do unieszkodliwienia równoznacznemu z pozbyciem się odpadu w sposób bezpieczny dla środowiska.